backBack to 1/2015
Technical Issues
1/2015 pp. 3-12

pdf Get full text pdf

Abstract

About 4 million Mg of construction waste is produced in Poland annually. According to the record of a “new” Directive (Directive of the European Parliament and the Council 2008/98/EC of 19 November 2008 on waste and repealing certain directives), preparation to reuse, recycle and other methods of recovery for construction and demolition waste should be increased to the minimum weight of 70% until 2020. In sustainable construction it is preferable to use the products which, after the usage period, can be subject to disposal with a special emphasis on recycling which, in addition to environmental benefits, generates tangible economic benefits. Recycling of building materials is also an important source of raw materials used as the surface foundation for the production of other construction materials or road works. Cellular concrete is nowadays considered to be a “natural” or “environmentally friendly” material. The article discusses the housing sector altogether with the market of construction materials as well as presents the characteristics of cellular concrete - an ecological construction material.

Key words

sustainable construction, cellular concrete, construction waste recycling, sustainable properties of building materials

References

1. Adamczyk, J., Dylewski, R., Analiza ekologiczna i ekonomiczna wykorzystania ekofibru do termoizolacji, Ekonomia i Środowisko, 2009, No 1, pp. 142-151.

2. Adamczyk, J., Dylewski, R., Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2010,Vol. 5, No 2, pp. 125-131.

3. Adamczyk, J., Dylewski, R., Analiza gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim, Zielona Góra, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

4. Aliabdo, A.A., Abd-Elmoaty, M., Abd-Elmoaty, Hani H. Hassan, Utilization of crushed clay brick in cellular concrete production, Alexandria Engineering Journal, 2013,vol. 53. Issue 1, March, pp. 119-130.

5. Alvarenga, R.A.F.D., Galindro, B.M., Helpa, C.D.F., Soares, S.R., The recycling of oyster shells: An environmental analysis using Life Cycle Assessment, Journal of Environmental Management, 2012, Volume 106, 15 September, pp. 102-109.

6. Bianchini, G., Marrocchino, E., Tassinari, R., Vaccaro, C., Recycling of construction and demolition waste materials: a chemical–mineralogical appraisal, Waste Management, 2005, Volume 25, Issue 2, pp. 149-159.

7. Birgisdóttir, H., Bhander, G., Hauschild, M.Z., Christensen, T.H., Recycling of construction and demolition waste materials: a chemical–mineralogical appraisal, Waste Management, 2005, Volume 25, Issue 2, pp. 149-159.

8. Budownictwo –wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl (dostęp 22.02.2015).

9. Czaplicka-Kolarz, K., Burchart-Korol, D., Korol, J., Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do oceny środowiskowej wybranych polimerów [Application of life cycle assessment and exergy to environmental evaluation of selected polymers], Polimery/Polymers, 2013, Volume 58, Issue 7-8, pp. 605-609.

10. Czaplicka-Kolarz, K., Burchart-Korol, D., Korol, J., Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA [Environmental assessment of biocomposites based on LCA], Polimery/Polymers, 2013, Volume 58, Issue 6, pp. 476-481.

11. Dane marketingowe, strona Internetowa: www.solbet-kolbuszowa.com.pl (dostęp 22.02.2015).

12. Ferrendier S., Mathieux F., Rebitzer G., Simon M., Froelich D., Eco-design tools and methods, In: ‘Eco-design Guide: Environmentally improved product design case studies of the European electrical and electronics industry’, ECOLIFE Thematic Network, 2002, pp. 21-34.

13. Henclik, A., Bajdur, W.M., Zastosowanie wybranych metod oceny wpływu cyklu życia procesu produkcji flokulantu syntezowanego z odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej na jakość środowiska [Application of selected methods of life cycle assessment to judgment of environmental hazard of production process of flocculant synthesized from waste phenol-formaldehyde resin], Rocznik Ochrona Środowiska, 2011,Volume 13, Issue 1, pp. 1809-1822.

14. Hernández-Zaragoza, J. B., López-Lara, T., Horta-Rangel, J., López-Cajún, C., Rojas-González, E., García-Rodríguez, F. J., Adue, J., Cellular Concrete Bricks with Recycled Expanded Polystyrene Aggregate, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2013, Article ID 160162, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/160162 (access 22.02.2015).

15. Lewandowska, A., Kło,s Z., Kruczewski, P., Lewicki, R., Ekoprojektowanie na przykładzie sprzętu chłodniczego. Część I. Cele i procedura. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, nr 2, p. 84.

16. Narayanan, N., Ramamurthy, K., Structure and properties of aerated concrete: a review, Cement Concr. Compos., 2000, 22, pp.321–329.

17. Nunes, K.R.A., Mahle,r C.F., Valle, R., Neves, C., Evaluation of investments in recycling centres for construction and demolition wastes in Brazilian municipalities, Waste Management, 2007, Volume 27, Issue 11, pp. 1531-1540.

18. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl (dostęp 22.02.2015).

19. Pawłowski, A., Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2006, vol. 1, nr 1, pp. 23-32.

20. Pawłowski, A., Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego – spojrzenie ekofilozofa, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2007, vol. 2, nr 1, pp. 59-65.

21. PKN-ISO TR 14062:2004, Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development. Zarządzanie środowiskowe. Włączanie aspektów środowisko-wych do projektowania i rozwoju wyrobu, 2004, Warszawa, PKN.

22. PN-EN ISO 14040:2009, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework, 2009.

23. Tam Vivian, W.Y., Tam, C.M., A review on the viable technology for construction waste recycling, Resources, Conservation and Recycling, 2006, Volume 47, Issue 3, June, pp. 209-221.

24. Wai K. Chong, Hermreck, Ch., Understanding transportation energy and technical metabolism of construction waste recycling, Resources, Conservation and Recycling, 2010, Volume 54, Issue 9, July, pp. 579-590.

25. Wolska-Kotańska, Cz., Kruszywa z recyklingu betonu – właściwości i zastosowanie, w: XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo”, Bielsko-Biała, 2004, pp. 105-112.

26. Zając B., Właściwości betonów z kruszywem recyklingowym z cegły, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2008/5, pp. 62-63.