backBack to 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 68-77

Aspekt bezpieczeństwa w planowaniu terenów zagrożonych powodzią


pdf Get full text pdf

Abstract

The sustainable development is connected directly with a spatial politics among others within the framework of spatial order. Spatial politics on the flood land in order to be carried out in harmony should integrate general objectives, i.e. the prosperity being a result of the development with principles of the sustainable development, justice in the access to resources (real estates) and management of them, as well as the widely understood health safety and lives on such areas. It should include the town-and-country planning, environmental conditioning, including restrictions in intensive developing of the flood land but the politicians should take into consideration greening of town-and-country planning and protection against floods. The sensible planning on the flood land is a main factor being able to prevent or minimize dramatic effects of floods in the future so the politics on these particular areas must reconcile businesses of all interested parties, of both residents and the commune. The system of the technical protection was presented on the example of the Zachodniopomorskie province. Cities should be designed in a way to limit their negative environmental impact to the minimum, and at the same time to link the built environment with the natural environment, with respect to the community, cultural legacy, but also including the economic calculation. The system is addressed to designers, self-government bodies and citizens. There is a special system prepared for it which contains a lot of databases facilitating the decision making about the location of an investment.

Key words

water Directive, floods Directive, areas of potential and imminent flooding, map of flood risk, map flood risk, local land development plan

References

1. Bednarczyk, S., Jarzębińska, T., Mackiewicz, S., Wołoszyn, E., Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, KZGW, Gdańsk, 2006.

2. Biedroń, I., Bogańska-Warmuz, R., Powódź 2010 analiza strat i szkód powodziowych w Polsce, Gospodarka wodna, 2012, 4, s. 147-153.

3. Halama, A., Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach, Zeszyty Nauk. Wydz. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, 144, s. 21-29.

4. Kledyński, Z., Ochrona przed powodzią i jej infrastruktura w Polsce. XXV Konferencja Naukowo–Techniczna. Awarie budowlane, 2011, s. 243-254.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

6. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890).

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003. Dz.U., nr 80, poz. 717 z późn. zm.

8. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936, z 2016 r. poz. 422).

9. www.kan.net.pl (dostęp 20.07.2015).

10. http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/793/Ograniczanie_skutkow_powodzi (dostęp 20.07.2015).

11. http://www.navigotour.pl/aktualnosci/4/186 (dostęp 20.07.2015).

12. http://geoinzynieria.inzynieria.com/cat/5/art/37486/wrota-sztormowe-na-kanale-jamnenskim (dostęp 20.07.2015).

13. http://dolny-slask.org.pl/509277,Wroclaw,1997_Powodz_tysiaclecia_we_Wroclawiu.html (dostęp 20.07.2015).

14. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/119158,kozanowa-w-ogole-nie-powinno-byc.html (dostęp 20.07.2015).

15. Radziejowski, J., Planowanie przestrzenne jako sposób adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zjawisku rozlewania się miast, http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Radziejowski.Plan_.przest.adapt_.zm_.klim_.przeciw. rozl_.miast_1.pdf (dostęp 31.05.2015).

16. http://mapy.isok.gov.pl/imap/ (dostęp 20.07.2015).

17. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju (dostęp 20.07.2015).

18. https://sites.google.com/site/sitearchitectspl/urbanistyka (dostęp 20.07.2015).

19. Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001. Dz.U., nr 115, poz. 1229 z późn. zm.